J-20

Vehicles category: Vehicle Air Jet Stealth
Rank Name
JFFKHiryuu
12
1.8h
0.11
12
0.11
JFFKLesBear
22
3.3h
0.11
20
0.10
JFFKGrimReaper
10
1.3h
0.12
10
0.12