ASSAULT RIFLE

Rank Name
JFFKHiryuu
14.9h
714
0.80
10%
122
17%
29
14%
JFFKLesBear
18.2h
627
0.57
11%
122
19%
30
11%
JFFKGrimReaper
7.6h
426
0.93
8%
80
19%
22
23%