CARBINE

Rank Name
JFFKHiryuu
32.7h
1 155
0.59
16%
220
19%
18
17%
JFFKLesBear
32.5h
897
0.46
16%
152
17%
29
11%
JFFKGrimReaper
15.6h
1 195
1.28
22%
161
13%
34
22%