PDW

Rank Name
JFFKHiryuu
38.2h
1 809
0.79
26%
289
16%
34
14%
JFFKLesBear
15.1h
462
0.51
8%
94
20%
31
10%
JFFKGrimReaper
7.8h
403
0.87
7%
32
8%
34
16%