SHOTGUN

Rank Name
JFFKHiryuu
6.3h
335
0.89
5%
31
9%
8
44%
JFFKLesBear
7.8h
256
0.55
5%
33
13%
7
48%
JFFKGrimReaper
7.3h
406
0.93
8%
27
7%
10
55%