SIDEARM

Rank Name
JFFKHiryuu
5.6h
328
0.97
5%
58
18%
21
21%
JFFKLesBear
8.9h
322
0.61
6%
73
23%
14
20%
JFFKGrimReaper
15.9h
445
0.47
8%
85
19%
14
18%